Chompy Logo

תקנון האתר

כללי

1.1.       ברוכים הבאים לאתר www.chompy.co.il(להלן: "האתר"). האתר מהווה פלטפורמה להצגת ורכישת מוצרים ברשת האינטרנט ומנוהל ומופעל על ידי עוסק מורשה רגב ייבוא 048080071 (להלן: ""רגב ייבוא"). 

1.2.       הגישה לאתר והשימוש בו ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הניתנים בו, לרבות רכישת דרך האתר של מוצרים המופיעים בו, רכישת מוצרים בהזמנה טלפונית ו/או באמצעות מייל, כפופים לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש"), המסדירים את היחסים המשפטיים לכל דיון בין רגב ייבוא לבין כל גולש ו/או צופה ו/או רוכש ו/או משתמש במידע ו/או תוכן (כהגדרתו להלן) המצוי באתר ו/או מקבל מידע ו/או שירות המפורסם באתר, במישרין או בעקיפין, לרבות רוכש מוצרים ו/או שירותים המופיעים באתר עבור כל מטרה שהיא (להלן: "המשתמש").

1.3.      שימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש באתר להלן בקפידה ובעיון. במידה ואינך מסכים לתנאי מתנאי השימוש המופיעים בתקנון זה, הנך מתבקש שלא לעשות שימוש באתר ו/או לא לרכוש את המוצרים המופיעים בו. ויודגש, כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע לתקנון האתר ולתנאי השימוש באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון ותנאי שימוש אלו.

1.4.       תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים ללשון נקבה, הכל לפי ההקשר ולהיפך. כותרות הסעיפים בתנאי השימוש נועדו לנוחיות המשתמש בלבד ולא ישמשו לפרשנות התנאים או לכל מטרה אחרת. המונח "תוכן" או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי או כל שילוב שלהם, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם לרבות, אך לא רק: כל תמונה, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, הדמיה, שידור, סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק, וכן כל תו, סימן וסמל.

2.         שימוש באתר

2.1.       ניתן לבצע פעולות שונות באתר אך ורק לשם רכישת מוצרים דרך האתר, ביצוע הזמנות טלפוניות, באמצעות מייל ו/או קבלת מידע. אין לעשות שימוש באתר זה למטרות אחרות. 

2.2.       כל אדם שהינו מעל גיל 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפעילות בישראל (או בעל הרשאה מפורשת מאת בעל כרטיס האשראי), רשאי לבצע רכישה דרך האתר ו/או רכישת טלפונית ו/או באמצעות מייל של מוצרים ו/או שירותים המופיעים באתר. במידה שהנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.

2.3.       המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת מגורים ו/או למשלוח בישראל.

2.4.       רכישתו של משתמש של מוצרים המופיעים באתר ו/או הזמנתו של המשתמש לקבלת שירותים (להלן: "הרוכש") תתקבל בתנאי שנתמלאו התנאים המצטברים הבאים: (א)       ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של הרוכש; (ב) המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי; (ג) המען בו יש לספק את השירות ו/או המשלוח נמצא באזור בו מבצעת רגב ייבוא חלוקה.

2.5.   רגב ייבוא שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר את הזמנתו ו/או רכישתו של רוכש, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ו/או לבטל השתתפות של גולשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי תנאי השימוש, הכל, כאמור, על פי שיקול דעתה הבלעדי של רגב ייבוא.

3.         מדיניות רגב ייבוא

3.1.       מגוון השירותים, תנאי השימוש באתר, מחירי המוצרים, לרבות בגין הוצאות משלוח, יכולים להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של רגב ייבוא וללא צורך בהסכמת המשתמש וללא התראה מראש.

3.2.       במקרה שבוצעה הזמנה לרכישת בגדי תינוקות ו/או מוצרים נלווים המופיעים באתר והתברר לאחר הרכישה כי המוצר המבוקש אינו נמצא במלאי, תבטל רגב ייבוא את הרכישה ותזכה את הרוכש אלא אם הזמין מוצר חלופי.

3.3.       מועד אספקת המוצרים ומחירי עלות המשלוח יהיו על פי תנאי משלוח כפי שמופיעים באתר ו/או כפי שימסרו טלפונית לרוכש ו/או יפורסמו על ידי רגב ייבוא מעת לעת. 

3.4.       כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ, אלא אם כן צוין אחרת במפורש, אך אינם כוללים משלוח. מחיר המשלוח משתנה ונקבע בהתאם למוצר ולאזור חלוקת המשלוח.

3.5.       התמורה בגין המוצרים תגבה באמצעות כרטיס האשראי שהוזן דרך האתר, PayPal או באמצעות אשראי שפרטיו הוקלדו ידנית במהלך ההזמנה הטלפונית שביצע הרוכש. במידה ויבחר הרוכש לשלם באמצעות חשבון PayPal יתבקש הרוכש להזין את פרטי האשראי או פרטי חשבונו הקיים ב-PayPal. ויודגש, במידה והרוכש מבצע עסקה באמצעות PayPal, רגב ייבוא תוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מ-PayPal. השימוש וקבלת האישור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של PayPal, ולא של רגב ייבוא. 

3.6.       לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. אישור זה אינו מחייב את רגב ייבוא לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו באתר.

3.7.       במידה שגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת רגב ייבוא ו/או בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או חלקי, ובדרך כלשהי, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון אשר ימנעו ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אספקת המוצרים, רשאית רגב ייבוא להודיע על דחיית ביצוע משלוח ההזמנה ו/או ביטול ההזמנה, כולה או חלקה.

3.8.       במידה שתחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר רשאית רגב ייבוא, אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית.

3.9.       אם יתברר שכרטיס האשראי של הרוכש אינו תקף, או שחברת סליקה האשראי איננה מכבדת את העסקה, או PayPal אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי, רגב ייבוא תיצור קשר עם הרוכש לשם השלמת החיוב באופן טלפוני או ביטולו.

3.10.   מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רגב ייבוא שומרת לעצמה את הזכות המלאה, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, וללא צורך במתן סיבה לרוכש, שלא לאשר ו/או לבטל כל עסקה גם לאחר שניתן אישור כאמור לביצוע העסקה.

4.         מדיניות פרטיות ואבטחת מידע

4.1.       בעת ביצוע הרכישה דרך האתר, דרך PayPal או הזמנה טלפונית לרכישת שירותים ומוצרים ו/או במהלך הגלישה באתר, יידרש הרוכש להזין ו/או לספק פרטים אישיים, לרבות טלפון וכתובת אי-מייל, פרטי ההזמנה וכו' (להלן: "פרטים אישיים") ופרטי כרטיס האשראי (להלן: "פרטי אשראי"). פרטים אישיים ופרטי האשראי (להלן: "הפרטים") רגב ייבוא ו/או בעלי האתר ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת ו/או הקראת הפרטים. כמו כן, הנ"ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו הפרטים לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.

4.2.       הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעלי האתר ו/או למי מפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או למי מטעמם. 

4.3.       הפרטים האישיים ישמרו על ידי רגב ייבוא, פרטי האשראי לא ישמרו במחשבי רגב ייבוא. הפרטים לא יועברו על ידי רגב ייבוא לגורמים חיצוניים, למעט לחברת כרטיסי האשראי ו/או כל סולק אחר, זאת רק על מנת להשלים את פעולות רכישת המוצרים דרך האתר, PayPal או הרכישה הטלפונית שבוצעה על ידי הרוכש. רגב ייבוא משאירה לעצמה את הזכות להשתמש בפרטים האישיים, שימסור הרוכש לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים. במקרה זה, הנתונים לא יתייחסו אישית למבצע הפעולה ולא יזהו אותו.    

4.4.       המשתמשים ו/או הרוכשים מסכימים ומאשרים בזאת כי רגב ייבוא תהא רשאית להשתמש בפרטים האישיים ולשלוח למשתמשים, דואר אלקטרוני ולפנות אליהם בכתב או בעל פה בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים באתר, אלא אם יודיע הרוכש בכתב כי אינו מעוניין בכך.

4.8.       רגב ייבוא מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי האישיים של הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה ללקוחות.

4.9.       רגב ייבוא עושה מאמץ לספק לרוכשים ו/או למשתמשים שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, רגב ייבוא אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי רגב ייבוא, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר - אצל רגב ייבוא ו/או אצל מי מספקיה.

5.         ביטול רכישה

5.1.       ביטול רכישה יעשה בתוך 14 יום ממועד הרכישה ובלבד ולא נעשה שימוש במוצר והוא נתון באריזתו המקורית כפי שנמסרה לידי הרוכש או מקבל המוצר (להלן: "תנאי ההחזרה"). במידה והמוצר עומד בתנאי ההחזרה, הרוכש או מקבל המוצר יישא בעלות משלוח החזרת המוצר ל רגב ייבוא ויינתן זיכוי לרוכש בניכוי עלות המשלוח לבית הלקוח.

5.2.       מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הזיכוי יינתן בתנאי שהמוצר יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק – ועם התווית עליו כפי שהתקבל. במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא יזוכה הרוכש (לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי).   

לרגב ייבוא תהא בעל שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב המוצר המוחזר. ויובהר, כי ניתן להחזיר את מוצר - שלא נעשה בו שימוש, באריזתו המקורית, כאשר התוויות מחוברת לאזיקון - תוך 14 יום מקבלתו.

6.         הגבלת אחריות

6.1.       רגב ייבוא רוכשת את המוצרים מהיצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים ומייבאת רק חלק מהמוצרים בעצמה. האחריות הבלעדית לכל המוצרים ולגבי כל מידע או מצג שנעשה באתר בכל הנוגע למהות המוצרים, לרבות שמות היצרנים, טיב המוצרים, תכונות המוצרים וכיוצ"ב, חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים, על-פי החוקים והתקנות להגנת הצרכן ובהתאם לתנאי תעודות האחריות והשירות הצמודות לכל מוצר/שירות, אם צורפו. רגב ייבוא ו/או האתר לא יישאו במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים ו/או לטיבם, לרבות אחריות נזיקית כלשהי.

6.2.       מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 6 זה, ומבלי להטיל כל חבות על רגב ייבוא ו/או בעליה ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה, רגב ייבוא ו/או האתר לא יישאו באחריות לכל נזק, נפשי ו/או פיזי ו/או כספי, אשר יגרם לרוכש ו/או גולש באתר ו/או מקבל המוצר כמתנה ו/או מי מטעמם ו/או הקרוב אליהם, על ידי כל גורם אחר שאינו בשליטתו המלאה של רגב ייבוא.

6.3.       התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש, כי לאור העובדה כי התמונות מוצגות על גבי צג המחשב ו/או מודפסות על ידי המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין המראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.

6.4. רגב ייבוא אינה אחראית לשימוש שיעשה הרוכש ו/או מקבל המוצר כמתנה שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או רגב ייבוא לרבות ביצוע כביסה ו/או כל שימוש אחר במוצרים.

6.5. בכל מקרה חבות רגב ייבוא ו/או מקימיו ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם, תחת כל עילה משפטית שהיא, בגין מוצרים הנזכרים בסעיף זה לא תעלה מעבר לגובה התמורה ששולמה בפועל על המוצר/השירות שהוזמנו ע"י המשתמש ו/או הרוכש.

6.6.       רגב ייבוא ו/או מקימי האתר ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך שהשרת אשר באמצעות עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים או אלמנטים זרים אחרים אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי של משתמש ו/או רוכש או בציוד אחר של המשתמש כאשר הוא נכנס ו/או מזמין שירותים ו/או משתמש באתר. כמו כן, רגב ייבוא לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית באתר שנעשית על ידי משתמש כלשהו או צד ג' כלשהו שאינו בשליטה של רגב ייבוא. רגב ייבוא תהא רשאית להפסיק או למנוע את התקשרות או הגישה של רוכש ו/או משתמש לכל חלק שהוא באתר או באתר כולו בכל שלב ועל פי שיקול דעתה הבלעדי בלבד.

7.         שיפוי ופיצוי בגין שימוש בלתי ראוי באתר

כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לשפות ולפצות את רגב ייבוא ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהו כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו לרגב ייבוא /או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.

8.         בעלות ושמירה על זכויות

8.1.       האתר מכיל חומרים שונים, המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר (רגב ייבוא, CHOMPY), זכויות קניין אחרות, לרבות תוכן, תמונות, גרפיקה, מוסיקה, וידאו וקול, אשר חלקם בבעלות רגב ייבוא וחלקם בבעלות צדדים שלישיים. רוכש ו/או גולש ו/או כל צד ג' המבצע פעולות בו אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר. רגב ייבוא מתירה למשתמש "להוריד" (download) נתונים למחשבו האישי לצורך שימוש אישי בלבד שאינו מסחרי, היתר זה כמו גם כל פעולה חוקית אחרת באתר, אין בהם כדי להקנות למשתמש זכות קניינית כלשהי במידע האמור בפרט ובאתר ובתוכנו של האתר בכלל.

8.2.       המשתמש מתחייב שלא להעלות (upload) לאתר כל מידע מכל סוג ומין שהוא, המפר את זכויות היוצרים, סימני המסחר ו/או כל זכות קניינית אחרת ו/או חומר פורנוגרפי ו/או חומר שיש בו חשש ללשון הרע וכו'. העלה המשתמש מידע ו/או חומר כאמור לעיל, מתחייב הוא לשפות את רגב ייבוא ו/או מי מטעמה ו/או את מפעילי האתר בגין כל נזק ו/או הוצאה (לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט), שייגרמו להם כתוצאה מהתנהגותו הבלתי ראויה של המשתמש, הנזכרת לעיל.

8.3.       האתר יכול ויכיל קישורים (לינקים) לאתרים אחרים ברשת האינטרנט. רגב ייבוא מספקת לינקים אלה לנוחות בלבד ואין היא נושאת באחריות למידע המופיע בהם או באתרים אחרים המקושרים אליהם לתוקפם ולחוקיותם. משתמש המבקש לעשות שימוש בלינקים אלה עושה זאת על אחריותו בלבד.

8.4.       כל המבקש ליצור לינק לאתר זה באתרים אחרים נדרש לפנות בכתב ומראש לרגב ייבוא על מנת לקבל אישור בכתב מעת רגב ייבוא ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

8.5.       רגב ייבוא תהא רשאית לסגור את האתר או לבטל שירותים או לצמצמם. כמו כן, תהא רגב ייבוא רשאית לשנות את תקנון האתר מעת לעת.

8.6.       כל מחלוקת שהיא בין רוכש מוצרים של רגב ייבוא ו/או משתמש באתר לבין רגב ייבוא תתברר בבתי המשפט במחוז תל אביב בלבד.

9.         שירות לקוחות

לבירורים שונים ואינפורמציה נוספת ניתן לפנות באמצעות הדואר האלקטרוני, בכתובת: office@chompy.co.il.